Algemene voorwaarden en huisregels evenementen

Bij het bezoeken van een door Omroep MAX georganiseerd/aangeboden evenement zijn algemene voorwaarden en huisregels op de bezoeker van toepassing.

1. Definities:

‘Bezoeker’: iedere persoon of rechtspersoon die al dan niet tegen betaling en direct of indirect (bijvoorbeeld door tussenkomst van een kaartverkooporganisatie) een door Omroep MAX georganiseerd of een door een derde partij georganiseerd, maar door Omroep MAX aangeboden evenement, bijwoont;

‘Evenement’: de publieke of besloten gebeurtenis waarbij bijvoorbeeld (een) voorstelling(en), show of concert wordt opgevoerd of enige andere manifestatie of evenement;

‘Evenementlocatie’: de locatie waar het Evenement wordt gehouden.

‘Overeenkomst’: de overeenkomst tussen Bezoeker en Omroep MAX met betrekking tot de aankoop van een Ticket voor een Evenement;

‘Ticket’: het toegangsbewijs voor een Evenement;

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden en huisregels zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de Bezoeker en Omroep MAX. Naast deze algemene voorwaarden en huisregels kunnen tevens algemene voorwaarden en huisregels van de kaartverkooporganisatie, de Evenementlocatie en (indien een Evenement niet door Omroep MAX zelf wordt georganiseerd) van de organisator van het Evenement van toepassing zijn.

3. Tickets en toegang tot het Evenement

 1. Vanaf het moment dat het Ticket aan de Bezoeker is verzonden rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal en/of beschadiging van het Ticket. De Bezoeker heeft geen recht op terugbetaling van de aankoopprijs van het Ticket of enige andere vergoeding in geval van verlies/diefstal en/of beschadiging van het Ticket.
 2. Het Evenement is alleen toegankelijk met een geldig Ticket. Omroep MAX is gerechtigd, zonder opgave van redenen, Bezoekers de toegang tot het Evenement te weigeren of te (doen) verwijderen indien een Bezoeker zich niet gedraagt (ook na aanvang van het Evenement) conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden/huisregels, dan wel in geval Omroep MAX dit vanwege andere redenen noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement. De Bezoeker heeft in dat geval geen recht op vergoeding van het aankoopbedrag van het Ticket.
 3. Indien voor toegang van het Evenement een minimum leeftijd geldt, kan Omroep MAX de Bezoeker verzoeken een geldig legitimatiebewijs te tonen.

4. Verblijf in de Evenementlocatie

 1. Het is tijdens het Evenement voor Bezoekers jonger dan 18 jaar verboden om alcohol te kopen en/of te gebruiken. Tevens is het voor Bezoekers boven de 18 jaar niet toegestaan om alcohol te verstrekken en/of te verkopen aan Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar. Bij constatering van bovenstaand(e) feit(en) zal conform deze algemene voorwaarden/huisregels worden over gegaan tot verwijdering van de Bezoekers die de hiervoor genoemde verboden hebben overtreden.
 2. In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid dit vereist, kan Omroep MAX, de bedrijfsleiding van de Evenementlocatie of de organisator van het Evenement inzage
  verlangen in door de Bezoeker meegevoerde (hand-) tassen/bagage. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de Bezoeker bovendien verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement en de Evenementlocatie worden ontzegd zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.
 3. Het is verboden de volgende zaken naar het Evenement c.q. de Evenementlocatie mee te nemen:
  • Professionele apparatuur ter vervaardiging van beeld- en/of geluidsopnamen bedoeld voor commerciële toepassingen zonder voorafgaande toestemming (persaccreditatie) van Omroep MAX;
  • Selfiesticks;
  • Vuurwerk en brandgevaarlijke goederen zoals spuitbussen;
  • Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen dienen.
 4. Per Evenement kan Omroep MAX bepalen dat het meenemen van eigen dranken en etenswaren niet is toegestaan.
 5. Bij het aantreffen van verboden en strafbaar gestelde voorwerpen kan Omroep MAX de personen bij wie deze voorwerpen zijn aangetroffen, overdragen aan de politie. Overige voorwerpen kunnen door functionarissen van Omroep MAX, de Evenementlocatie of de organisator van het Evenement worden afgenomen en gedurende het verblijf van de Bezoeker in de Evenementlocatie in bewaring worden genomen.
 6. Het is een Bezoeker van een Evenement verboden verdovende middelen (alle voorkomende drugs), te bezitten, te verhandelen of te gebruiken. Bij het aantreffen van verboden middelen kan Omroep MAX de personen bij wie deze verboden verdovende middelen zijn aangetroffen, overdragen aan de politie.
 7. Een Bezoeker met aanstootgevende kleding kan de toegang tot een Evenement worden geweigerd.
 8. Bezoekers die misbruik maken van nooddeuren en/of noodvoorzieningen worden verwijderd van de Evenementenlocatie.
 9. Alle Bezoekers zijn verplicht direct gehoor te geven aan aanwijzingen van Omroep MAX en/of beveiligingspersoneel. Het niet hieraan voldoen, kan leiden tot verwijdering van het Evenement.
 10. Bezoekers die de Evenementlocatie (die loopt tot de entreepoorten) om welke reden dan ook tussentijds verlaten, kunnen bij terugkeer naar de Evenementlocatie door functionarissen van Omroep MAX, de Evenementlocatie of de organisator worden gevraagd om hun Ticket te tonen.
 11. Voor de veiligheid van de Bezoekers, de optredende artiesten en de medewerkers kan er op en rondom de Evenementlocatie cameratoezicht aanwezig zijn. Over het algemeen zal dit door de Evenementlocatie worden aangegeven.

5. Beeld- en geluidsopnames

 1. Tijdens het Evenement kunnen door Omroep MAX of derden geluids- en/of beeldopnames worden gemaakt. Bij het betreden van de Evenementlocatie verleent de Bezoeker onvoorwaardelijk, voor onbeperkte tijd en onherroepelijk het recht en toestemming om de opnames die zijn gemaakt van de Bezoeker in het kader van de registratie van het Evenement geheel of gedeeltelijk, al dan niet in bewerkte vorm, wereldwijd onbeperkt uit te (doen) zenden, openbaar te (doen) maken, te (doen) reproduceren, dan wel anderszins te (doen) exploiteren op welke wijze dan ook.
 2. Het is de Bezoeker zonder voorafgaande toestemming van Omroep MAX niet toegestaan om geluids- en/of beeldopnames van het Evenement te maken. Indien dit wordt aangegeven door functionarissen van Omroep MAX dan wel van de Evenementlocatie dienen telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie buiten gebruik gesteld worden. Functionarissen van Omroep MAX of van de Evenementlocatie zijn bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen (opname)apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker in de Evenementlocatie in bewaring te nemen.Deze functionarissen zijn ook bevoegd in strijd met het voorgaande vervaardigde audio- en/of audio-visuele opnamen te vernietigen. Bij weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement of de Evenementlocatie worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

6. Wijziging of annulering van een Evenement

 1. Omroep MAX heeft het recht om ingeval van onvoorziene omstandigheden aanpassingen in het programma van het Evenement te doen, het Evenement op een andere dan de geplande datum te laten plaatsvinden, dan wel het Evenement geheel of gedeeltelijk te annuleren. Onder onvoorziene omstandigheden wordt verstaan: elke van de wil van Omroep MAX onafhankelijke omstandigheid, zoals bijvoorbeeld (maar daartoe niet beperkt) oorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, waterschade en andere ernstige storingen in de Evenementlocatie, ziekte en/of onvoorziene afwezigheid van of afzegging door artiesten, falen van en schade aan (technische) apparatuur in de Evenementlocatie c.q. met betrekking tot het Evenement, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis of situaties van nationale rouw waardoor het Evenement geen doorgang kan vinden.
 2. Bij volledige annulering van een Evenement heeft de Bezoeker aanspraak op terugbetaling van aantoonbaar betaalde Tickets. De Bezoeker zal in geval van volledige annulering van het Evenement worden geinformeerd.
 3. Bij wijziging van de datum waarop het Evenement zal plaatsvinden heeft de Bezoeker de keuze om hetzij (zonder nadere vergoeding) Tickets te verkrijgen voor de nieuw vastgestelde datum van het Evenement, hetzij te kiezen voor terugbetaling van aantoonbaar betaalde Tickets. De Bezoeker zal in geval van wijziging van de datum waarop het Evenement zal plaatsvinden worden geïnformeerd.
 4. Eventuele extra door de Bezoeker gemaakte kosten, zoals (maar daartoe niet beperkt) reserveringskosten, eventueel afgesloten annuleringsverzekering of kosten in verband met reeds geboekt vervoer komen in geen geval voor vergoeding in aanmerking. In geval van aanpassingen in het programma van het Evenement, anders dan de situaties als omschreven in lid 2 en lid 3 van dit artikel, bestaat geen recht op vergoeding.

7. Persoonsgegevens

 1. Gegevens met betrekking tot de Bezoeker, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres en woonplaats van de Bezoeker, die door Omroep MAX en/of een door Omroep MAX ingeschakelde kaartverkooporganisatie worden geregistreerd in verband met de verstrekking van Tickets worden opgenomen in een registratie in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Omroep MAX is de houder/verantwoordelijke van deze registratie. Omroep MAX verwerkt de persoonsgegevens van de Bezoeker in overeenstemming met de AVG en in lijn met de privacyverklaring van Omroep MAX.

8. Aansprakelijkheid

 1. Het verblijf van de Bezoeker tijdens het Evenement in de Evenementlocatie is voor zijn/haar eigen rekening en risico.
 2. Omroep MAX is uitsluitend aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden directe zaaks- en/of gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel, als die schade of dat letsel rechtstreeks, uitsluitend en aantoonbaar het gevolg is/zijn van opzet of grove schuld van Omroep MAX en/of haar functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Omroep MAX verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het in bedoelde verzekering gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van Omroep MAX wordt onder meer uitgesloten voor:
  • schade van Bezoeker ontstaan vanwege van het niet opvolgen door Bezoeker van door de functionarissen van Omroep MAX of de Evenementlocatie gegeven instructies;
  • (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van het Evenement waarop de Overeenkomst betrekking heeft;
  • schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Bezoekers.
  • alle indirecte schade
 3. De Bezoeker verklaart zich ermee bekend en akkoord dat tijdens een evenement harde muziek ten gehore kan worden gebracht. Omroep MAX adviseert Bezoekers in dergelijke gevallen om gehoorbescherming te dragen en om regelmatig naar een omgeving te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht om gehoorschade te beperken. Omroep MAX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehoorschade van Bezoekers.

9. Slotbepalingen

 1. Klachten of opmerkingen over de uitvoering van de Overeenkomst kunt u melden via info@omroepmax.nl De Bezoeker verleent Omroep MAX hierbij in het kader van de
  afhandeling van klachten en/of opmerkingen van de Bezoeker toestemming om zijn/haar persoonsgegevens en de inhoud van de klacht te delen met derde partijen die bij de organisatie en/of kaartverkoop van het Evenement betrokken zijn.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, teksten en muziek van Omroep MAX dan wel het Evenement berusten bij Omroep MAX of een eventuele derde partij die het Evenement organiseert. Het is de Bezoeker niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of bij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Omroep MAX dan wel bedoelde derde partij.
 3. Op deze algemene voorwaarden en op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 4. Alle geschillen die uit de Overeenkomst voortvloeien worden ter uitsluitende berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.