Disclaimer en beperking aansprakelijkheid

B. DISCLAIMER EN BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

B.1 De informatie en content die via de mediaplatforms worden verspreid worden met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie of content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Informatie die voor de gebruiker van essentieel belang is, dient door de gebruiker altijd zelf op juistheid te worden gecontroleerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van de informatie en content op mediaplatforms zijn voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

B.2 MAX is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor bijdragen van derden op de mediaplatforms, zoals reacties op berichten of het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Deze bijdragen geven niet de mening of het beleid van MAX weer.

B.3 Het aanbieden van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat MAX de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.

B.4 MAX sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van de mediaplatforms en/of de informatie en content die via deze mediaplatforms zijn verkregen, daaronder mede begrepen informatie en content van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten.

Algemene voorwaarden inzendingen materiaal ‘Heel Holland Bakt’ en ‘Doorbakken’

 1. In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen, de navolgende betekenissen:
  • ‘HHB platforms’: website met de domeinnamen www.heelhollandbakt.nl, omroepmax.nl en MAXvandaag.nl, e-mail accounts behorend bij de programma’s en/of overige (internet) uitingen gecreëerd en/of beheerd door Omroep MAX op Twitter, Facebook en/of Instagram.com gebruikmakend van de navolgende hashtags #HHB, #Doorbakken, #Heelhollandbakt, of welk ander internetplatform dan ook,
  • ‘materiaal’: materiaal aangeleverd door de Deelnemer naar aanleiding van de programma’s, zoals bijvoorbeeld materiaal van bakresultaten, in de vorm van recepten, foto’s, filmpjes, teksten, tweets en/of ander geschreven materiaal en/of welk ander materiaal dan ook dat is aangeleverd via de HHB platforms,
  • ‘Omroep MAX’: Omroepvereniging Omroep MAX gevestigd te Hilversum,
  • ‘programma’s’: de televisieprogramma’s ‘Heel Holland Bakt’ en ‘Doorbakken’ en eventuele andere spin-offs of afgeleide programma’s daarvan,
  • ‘U’: de bezoeker en gebruiker van de HHB platforms en personen die materiaal zoals recepten, foto’s en ander materiaal aanleveren via de HHB platforms.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de HHB platforms. Door het aanleveren van materiaal via de HHB platforms gaat u automatisch akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 3. Via de programma’s en/of de HHB platforms wordt het kijkerspubliek opgeroepen materiaal aan Omroep MAX aan te leveren. U verklaart zich bekend en akkoord met het feit dat het materiaal in (een van) de programma’s en of via de HHB platforms besproken en/of beoordeeld kan worden door gasten, publiek en/of deskundigen. Een dergelijke bespreking of beoordeling kan ook kritisch of komisch van aard zijn. Omroep MAX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor daaruit voor u voortvloeiende schade.
 4. U dient uw persoonlijke gegevens op de HHB platforms accuraat en correct in te vullen.
 5. Indien u materiaal aanlevert, behoudt u het auteursrecht op dat materiaal. Echter, door het aanleveren van het materiaal verleent u aan Omroep MAX het non-exclusieve, naar tijd onbeperkte en wereldwijde recht het materiaal openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken en ter beschikking te stellen aan het publiek via welke thans bekende en/of in de toekomst te ontwikkelen vorm van openbaarmaking en/of verveelvoudiging en/of exploitatie dan ook. Omroep MAX verkrijgt hierbij tevens het recht deze rechten (bijvoorbeeld, doch daartoe niet beperkt, in het kader van fragmentgebruik) aan derden te verlenen.
 6. Hierdoor verkrijgt Omroep MAX onder meer het recht (maar niet de plicht) om het materiaal bijvoorbeeld – doch daartoe niet beperkt – te (doen) exploiteren via uitzending daarvan in de programma’s en/of openbaarmaking en verspreiding daarvan via de HHB platforms en/of in de vorm van printpublicaties, en/of het materiaal te (doen) gebruiken in verband met promotie, reclame en/of publiciteit, al dan niet gerelateerd aan de programma’s en/of de HHB platforms, alsmede het recht deze rechten aan derden te verlenen.
 7. Door het aanleveren van het materiaal aan Omroep MAX c.q. op de HHB platforms is door u toestemming gegeven voor openbaarmaking, verveelvoudiging en exploitatie van het materiaal als hiervoor omschreven. Omroep MAX zal u dus niet opnieuw om toestemming verzoeken en is geen vergoeding voor alle genoemde vormen van openbaarmaking en/of verveelvoudiging en/of exploitatie van het materiaal aan u verschuldigd.
 8. U verklaart zich verder bekend en akkoord met het feit dat Omroep MAX bij openbaarmaking en/of verspreiding en/of exploitatie van het materiaal de door u opgegeven naam openbaar mag maken. Echter, bijvoorbeeld vanwege productionele redenen of omstandigheden zal Omroep MAX daartoe niet altijd over kunnen gaan, waarmee u zich bekend en akkoord verklaart.
 9. Door het aanleveren van het materiaal aan Omroep MAX/de HHB platforms staat u ervoor in dat het materiaal origineel is en dat op het materiaal geen rechten van derden rusten. U staat er verder voor in dat u geheel vrij en gerechtigd bent de in deze algemene voorwaarden omschreven rechten aan Omroep MAX te verlenen. Indien Omroep MAX er door derden op gewezen wordt en/of aanwijzingen heeft dat het materiaal inbreuk maakt op rechten van derden, zal Omroep MAX het materiaal direct verwijderen.
 10. De persoonsgegevens die Omroep MAX verkrijgt in verband met het gebruik van de HHB platforms en/of aanlevering van materiaal zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld en gebruikt door Omroep MAX.
 11. Door gebruikmaking van de HHB platforms geeft u toestemming tot de verwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens. Omroep MAX zal de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruiken binnen het kader van de via deze algemene voorwaarden aan Omroep MAX verleende rechten.
 12. Het aanleveren van materiaal is kosteloos en geschiedt voor uw eigen rekening en risico. Omroep MAX zal aangeleverd materiaal niet aan u retourneren. Omroep MAX is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door gebruikmaking van (een van) de HHB platforms dan wel veroorzaakt door het aanleveren van het materiaal.
 13. Omroep MAX is gerechtigd om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen.