Forumvoorwaarden / voorwaarden plaatsen reacties

MAX biedt via haar mediaplatforms diverse fora aan waarbij gebruikers eenvoudig en laagdrempelig informatie en ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. Ook bieden sommige fora ruimte voor discussie. MAX vindt daarbij respectvolle communicatie, de sfeer op de fora en de veiligheid van de gebruikers van het grootste belang. Daarom heeft MAX – in aanvulling op alle hiervoor omschreven voorwaarden – forumvoorwaarden en huisregels opgesteld waar iedere gebruiker van de MAX fora zich aan dient te houden. Deze forumvoorwaarden en huisregels zijn hieronder te lezen. U krijgt alleen toegang tot een MAX forum als u akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden waar deze forumvoorwaarden en huisregels onderdeel van uitmaken.

Registratieprocedure
Per persoon kunt u zich éénmaal registreren. Om u te kunnen registreren op een door MAX aangeboden forum dient u in het bezit te zijn van een geldig e-mail adres. Het opgegeven e-mail adres wordt gebruikt om het account te activeren. Het e-mail adres kan op sommige fora vervolgens geverifieerd worden aan de hand van SMS-authenticatie.

Beheerder / helpdesk
Per forum worden de contactgegevens vermeld van de helpdesk en/of beheerder van het forum (hierna: beheerder). De beheerder kan via het door u bij de registratie opgegeven e-mail adres contact met u opnemen.

De voornaamste taak van de beheerder is om het forum aan de hand van deze forumvoorwaarden/huisregels te monitoren en in goede banen te leiden. De instructies van de beheerder dienen dan ook door de gebruikers te worden opgevolgd. Verder kan de beheerder u ondersteunen indien u problemen ervaart met de werking van de website/ het forum.

De beheerder heeft uitdrukkelijk niet tot taak om te bemiddelen bij onderlinge conflicten tussen gebruikers. De beheerder treedt alleen op tegen gebruikers als sprake is van overtreding van deze forumvoorwaarden / huisregels. In zijn algemeenheid adviseert MAX om gebruikers waar u niet goed mee kunt opschieten zo veel mogelijk uit de weg te gaan en hun berichten te negeren. In één op één contacten kan dat bijvoorbeeld door gebruik te maken van de zogenaamde ‘blokkeer knop’.

Algemeen

 • Als gebruiker van een forum dient u andere forumgebruikers respectvol te behandelen. Dit geldt ook ten aanzien van de medewerkers van de helpdesk/beheerder van het forum.
  Kritiek is toegestaan, maar houd het netjes. Berichten met ongepast taalgebruik worden zonder bericht aan degene die het bericht heeft geplaatst verwijderd, waarbij MAX eenzijdig bepaalt wat ongepast is;
 • Houdt u aan de wet: niet onderbouwde beschuldigingen (waaronder smaad en laster) is een strafbaar feit. Bedenk dat er een onderscheid is tussen de uitdrukking “Het zijn oplichters” en “Ik voel mij opgelicht”. Ook bedreigingen zijn strafbare feiten. MAX behoudt zich het recht voor niet onderbouwde beschuldigingen en bedreigingen te verwijderen en hier zo nodig melding/aangifte van te doen van bij de politie.
 • Gebruik geen illegaal materiaal. Indien u vermoedt dat op uw bijdrage rechten van derden rusten vermeldt dit dan als zodanig (citaat). Dit omvat auteursrecht, merknamen, handelsgeheimen, persoonlijke informatie en/of eigendomsrechten;
 • MAX wijst u er op dat uw berichten op een forum openbaar zijn en dat het (door de werking van het internet) mogelijk is dat andere gebruikers uw bericht, dan wel onderdelen daaruit, gebruiken of doorplaatsen op andere platforms of fora. MAX vindt doorplaatsing van berichten naar andere fora of platformen onwenselijk. Echter, voor de beheerder is het ondoenlijk om eventuele doorplaatsingen te monitoren. MAX kan voor doorplaatsing van berichten naar andere fora of platformen dan ook geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Indien mogelijk zal de beheerder een gebruiker die een bericht doorplaatst, wel wijzen op de onwenselijkheid daarvan.
 • Gebruikers/bezoekers zijn altijd zelf verantwoordelijk voor geplaatste berichten. De geplaatste berichten geven per definitie niet de mening van MAX weer;
  Het is niet toegestaan om persoonlijke informatie (zoals volledige (echte) namen, telefoonnummers, e-mailadressen en mailadressen en privéadressen) in uw bericht te vermelden, deze worden ter bescherming van de gebruiker verwijderd;

Wat is niet toegestaan op de MAX fora:

a. Het plaatsen van berichten die in strijd zijn met de wet.
Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is voor een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun hetero/homoseksuele geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast.

b. Het plaatsen van tekst-, beeld- en muziekmateriaal van derden waarop auteursrecht rust.
Tekst- beeld- en muziek materiaal waarop auteursrecht rust, mag alleen worden geplaatst als er toestemming is gegeven door de rechthebbenden op dat materiaal.

c. Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of ander aanstootgevend (beeld)materiaal.
Het is voor gebruikers niet toegestaan om (soft)porno of foto’s met een duidelijke erotische lading te plaatsen op een MAX forum. Ook berichten, foto’s en filmpjes die gewelddadig zijn worden verwijderd.

d. Reclame maken, spammen.
Spam is op geen enkele manier toegestaan op de fora van MAX. Ook links naar veilingsites en advertentiesites zoals Marktplaats, eBay en Amazon en andere websites met commerciële activiteiten zijn niet toegestaan. De MAX fora mogen ook niet worden gebruikt voor reclame voor eigen bedrijven, webshops of commerciële producten. Wanneer een topic of bericht een puur commerciële functie heeft wordt dit als span aangemerkt. Het plaatsen van een URL in het motto wordt ook gezien als spam. Een URL mag wel in het persoonlijk profiel worden toegevoegd, mits de betreffende site niet commercieel is.

e. Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies of andere methoden of technieken om het eigen IP-adres te verhullen.

f. Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privé materiaal.
Hieronder vallen NAW-gegevens, e-mails, Skype-gesprekken, (oude) gebruikersnamen, e-mail adressen (anders dan in geval van gebruik in één op één contacten) en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie. Hieronder valt ook het noemen van medewerkers van MAX of de beheerder bij naam, het gebruik van benamingen die verwijzen naar medewerkers van MAX of beheerder en correspondentie met medewerkers van MAX of beheerder. Ook is het niet toegestaan om gegevens over de profielstatus van een gebruiker of beslissingen van de beheerder over de profielstatus van een gebruiker te plaatsen. Hinten en hengelen naar eerdere nicknames van andere gebruikers is niet toegestaan. Persoonlijke discussies met aantoonbaar privacygevoelige kwesties kunnen worden verwijderd. MAX conformeert zich hiermee aan de op 11 december 2007 gepubliceerde “Richtsnoeren Publicatie van persoonsgegevens op Internet” van het College Bescherming Persoonsgegevens.

g. Hengelen naar romantische, erotische en/of sexuele contacten.
De MAX fora zijn niet bedoeld als datingsite.

h. Het stellen van/vragen naar diagnoses of geven van aanwijzingen over medicijngebruik.
Ga voor medisch advies naar de huisarts of specialist. Ook het verwijzen of linken naar websites waarop geneesmiddelen, waarvoor een doktersrecept nodig is, zonder recept zijn te verkrijgen is verboden.

i. Linken naar illegale sites/zaken (zoals illegale downloadsites).
Het ongeautoriseerd uitwisselen, dus het vragen naar en geven van links naar illegale downloadsites van bijvoorbeeld van e-books, muziek, films etc is niet toegestaan. Dit in overeenstemming met de richtlijnen van stichting Brein.

j. Doorplaatsen van een bericht naar andere topics of platforms
Een bericht van een andere gebruiker kopiëren naar een ander topic binnen het forum dan wel naar een ander forum of platform is niet toegestaan. Het verwijzen naar een bericht in een ander topic binnen het forum door het plaatsen van een link is wel toegestaan.

k. Het plaatsen van enquêtes, marketing-, en overige onderzoeken en petities en dergelijke
De MAX fora zijn niet bedoeld als vindplaats voor deelnemers aan onderzoeken. Het lastig vallen van gebruikers met dergelijke oproepen is dan ook niet toegestaan

l. Verwijderen van OpeningsPosts (OP).
Naar aanleiding van een eerste post / eerste plaatsing van een bericht kunnen talloze reacties op de MAX fora verschijnen. Deze reacties bevatten vaak waardevolle informatie. Als de plaatser van een eerste post / eerste plaatsing van een bericht deze post / dit bericht zonder overleg met de beheerder verwijderd, wordt daarmee ook alle relevante informatie naar aanleiding van die eerste post / dat eerste bericht verwijderd. Om deze reden is het niet toegestaan om zonder voorafgaand overleg met de beheerder een OP te verwijderen.

m. Op de man spelen/provocatie richting mede-gebruikers of medewerkers van MAX / helpdesk
Het plaatsen van berichten of het gebruik van nicknames die als “op de man spelend”, provocerend, intimiderend of ongepast richting mede-gebruikers of medewerkers van MAX/ helpdesk kunnen worden beschouwd, zijn niet toegestaan.

n. Verbastering van namen/personen
Het veranderen/verbasteren van namen/personen is niet toegestaan, dit kan verwarrend en kwetsend zijn.

o. Bedreiging van mede-forumgebruikers, MAX medewerkers/medewerkers van de helpdesk
Bedreiging, pesten/bullying, agressie, geweld, intimidatie en provocerend gedrag tegen mede forumgebruikers, MAX medewerkers of medewerkers van de helpdesk (en/of hun familieleden) wordt op geen enkele wijze geaccepteerd. Dit betreft alle onderstaande “bedreigingen” ongeacht of deze al dan niet op het forum, in verband met uitoefening van werkzaamheden dan wel in de privésfeer, of in welke andere voorkomende omstandigheid dan ook plaatsvinden.

Als bedreiging zal worden gezien:

 • Verbale bedreiging, intimiderend en/of provocerend taalgebruik via het forum en via email, telefoon en/of via enig ander platform dan wel kanaal;
 • Fysieke bedreiging;
 • Provocerend/ intimiderend gedrag;
 • Bedreiging en intimidatie via derden.
 • Dreigen met openbaarmaking van gegevens.
 • Bij een bedreiging zal de beheerder op het forum direct, volgens deze forumvoorwaarden/huisregels, de berichten wijzigen of verwijderen zonder waarschuwing vooraf. Tevens kan MAX besluiten om de politie op de hoogte te brengen van de bedreigingen.

Wat gebeurt er als een gebruiker zich niet aan deze forumvoorwaarden / huisregels houdt?

De beheerder kan berichten wijzigen of verwijderen zonder waarschuwing vooraf. Wanneer een gesprek of discussie om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, heeft de beheerder het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten. De beheerder kan een waarschuwing sturen of een blokkade uitdelen, wanneer (een) forumregel(s) door een gebruiker wordt/worden overtreden. Hierbij wordt het onderstaande systeem gehanteerd:

 • eerste overtreding: waarschuwing
 • tweede overtreding: weekblokkade
 • derde overtreding: permanente blokkade

Tijdens de duur van een blokkade kan de gebruiker onder andere geen berichten op het forum plaatsen. Ook niet met een andere (nick)name. Doet de gebruiker dit toch, dan kan dat leiden tot een permanente blokkade. Ook is het niet toegestaan dat andere gebruikers namens de geblokkeerde gebruiker berichten plaatsen. Bij overtreding van deze regel geldt het hierboven omschreven blokkade systeem.

In geval van een permanente blokkade moet de gebruiker zelf via e-mail contact opnemen met de beheerder met een verzoek weer toegelaten te worden tot het forum, vergezeld door een verklaring per mail dat de gebruiker in het vervolg deze forumvoorwaarden / huisregels zal naleven. Het staat de beheerder vrij om een verzoek om weer toegelaten te worden tot het forum af te wijzen.

Over geen enkel besluit van de beheerder tot een waarschuwing of blokkade wordt gecorrespondeerd.

Iemand anders misdraagt zich / overtreedt deze forumvoorwaarden of huisregels. Wat kunt u doen?
Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In een dergelijk geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te ver, meld dat dan aan de beheerder, die zal indien nodig actie ondernemen. U kunt de beheerder bereiken via de contactgegevens zoals vermeld op het betreffende forum.