Intellectuele eigendomsrechten

C.1 De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot (de inhoud en vormgeving van) content die via MAX mediaplatforms wordt verspreid, waaronder begrepen teksten, databestanden, foto’s, overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal en geluidsmateriaal, berusten bij MAX en/of haar licentiegevers. De gebruiker van de mediaplatforms mag deze content slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit houdt in dat al het overige gebruik van deze content niet is toegestaan, tenzij daarvoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van MAX is verkregen.

C.2 Ten aanzien van bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, concepten, ideeën, formats, foto’s en overig beeld- en/of geluidsmateriaal) die door gebruikers van de mediaplatforms van MAX, al dan niet naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins vrijwillig worden aangeleverd/geüpload, gelden de volgende voorwaarden:

  • Door de levering van de bijdrage/het uploaden van het materiaal verleent de gebruiker aan MAX het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen.
  • Uitoefening van dat recht kan door MAX plaatsvinden door middel van alle vormen van verspreiding, dat wil bijvoorbeeld (doch daartoe niet beperkt) zeggen: in print, lineair of non lineair en ongeacht via welke thans bekende en/of in de toekomst nog te ontwikkelen vorm van (technische) verspreiding/distributie dan ook. Door het leveren/uploaden van de bijdrage garandeert de gebruiker te beschikken over alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de bijdrage. Indien MAX er door derden op gewezen wordt en/of aanwijzingen heeft dat de bijdrage inbreuk maakt op rechten van derden, zal MAX de bijdrage direct verwijderen. De gebruiker blijft zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de schade die uit het gebruik van de bijdrage voortvloeit.

C.3 De mediaplatforms zijn alleen bedoeld voor eigen raadpleging. Het is derhalve niet toegestaan om een website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de publieke omroep content aanbiedt. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een omroeppagina of embedded omroepplayer. Overneming, iframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Het is evenmin toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

C.4 Gebruik van het logo en/of de merknaam van MAX is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAX verboden. Wilt u gebruikmaken van logo/merknaam van MAX dan kunt u daarover contact opnemen met: communicatie@omroepmax.nl