Introductie

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op bezoekers en gebruikers van websites en gelieerde applicaties, alsmede op afnemers van producten en diensten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Omroepvereniging MAX.

MAX laat de 50-plussers zien zoals ze zijn: vaak zeer actieve mensen, betrokken bij hun omgeving en volop onderdeel van de moderne samenleving. MAX maakt programma’s specifiek vanuit de leef- en denkwereld van de 50-plusser. Het is vooral de manier waarop MAX programma’s maakt en zijn doelgroep bereikt, die onderscheidend is. Vanuit een onafhankelijke positie, zowel van politiek als geloof, bereiken wij de 50-plussers op een manier die hen aanspreekt.

MAX wil de 50-plussers niet alleen kwalitatief hoogwaardige content op radio, televisie en internet bieden, maar ook opkomen voor hun belangen. We hebben tevens aandacht voor de mindere kanten van het ouder worden, zoals eenzaamheid en een verslechterende gezondheid. Wij zetten ons in om het leven van ouderen te verbeteren en te veraangenamen, in Nederland en daarbuiten.

Adresgegevens:
Joop van den Endeplein 9
1217 WJ Hilversum
KvK nummer: 27253289
Telefoonnummer: 035 677 5409
E-mail adres: info@omroepmax.nl

Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op abonnementen of andere producten of diensten van MAX Mediaproducties B.V.

A.1 Definities

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden

Apps: interactieve, digitale producten die door MAX beschikbaar worden gesteld om te worden geïnstalleerd op apparatuur van de gebruiker.

Content: al het via MAX mediaplatforms gepubliceerde materiaal (waaronder – maar niet beperkt tot –teksten, beeld- en geluidmateriaal, programmagegevens, reclame, merken, namen en software);

Gebruiker: ieder die de content raadpleegt of hiernaar verwijst door middel van een (hyper)link naar de website of het plaatsen (embedden) van de omroepplayer, widgets, gadgets en apps, inclusief de aanbieder van eindapparatuur met toegang tot internet, zoals televisies of settopboxen, die verwijst naar (de HbbTV-versie van) content.

MAX: Omroepvereniging MAX

Mediaplatforms: alle – al dan niet digitale – verspreidingswijzen die MAX hanteert om content te verspreiden, hieronder worden verstaan: websites, app’s, omroepplayer etc.

Omroepplayer: dat deel van een website(pagina) waarbinnen beeld- en geluidsmateriaal wordt afgespeeld, inclusief vormgeving, merkvoering en eventuele reclame.

Product: het product/de producten of dienst/diensten die door het sluiten van een overeenkomst tussen MAX en u door of via www.maxwinkel.nl binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient of dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen.

U: (andere) aanduiding voor de gebruiker dan wel aanduiding voor de wederpartij van MAX waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

A.2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Wanneer u een Mediaplatform van MAX benadert en/of de op of via een Mediaplatform aangeboden informatie of content gebruikt, dan wel een product of dienst afneemt, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van alle hieronder vermelde algemene voorwaarden, disclaimer en privacyreglement. MAX kan de voorwaarden te allen tijde wijzigen. Wij adviseren u daarom regelmatig de voorwaarden te controleren.

A.3 Alle rechten en aanspraken

Zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van MAX worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door MAX ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

A.4 Toepasselijk recht

Op deze Algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen verbandhoudend met deze Algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland in het arrondissement van de vestigingsplaats van MAX.