Spel-/prijsvraag voorwaarden

H.1 Indien sprake is van een prijsvraag of promotionele actie (hierna: “actie”) op een van de mediaplatforms zijn, naast de eventuele specifieke spelvoorwaarden, deze algemene spelvoorwaarden van toepassing. Door deelname aan een actie gaat de deelnemer mede akkoord met deze algemene voorwaarden.

H.2 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Per actie zal vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden. Indien er voor bepaalde acties specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.

 • MAX gaat uit van de geldigheid van de opgegeven naam- en adresgegevens. Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens, zoals omschreven in artikel D. van deze Algemene voorwaarden.
  Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de actie ofwel ouder te zijn dan 16 jaar, ofwel de schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder of wettelijk vertegenwoordiger(s) om deel te mogen nemen. De deelnemer kan gevraagd worden zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs teneinde de leeftijd van de deelnemer te verifiëren.
 • Per deelname aan een actie bedragen de kosten maximaal de bij de betreffende actie vermelde communicatiekosten.
  De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld. De winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijk persoon of instrument en in geval van een prijsvraag door een onafhankelijke jury.
 • De winnaars zullen per post, per e-mail of per telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres of telefoonnummer.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Deelnemers dienen over een postadres in Nederland te beschikken voor toezending van de prijs.
 • Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per (elektronische) post aan de winnaar worden verzonden, of, indien dit in de bijzondere actievoorwaarden is opgenomen of gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd.
 • Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.
 • Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 • De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van MAX tenzij dit in de aanvullende voorwaarden anders is vermeld.
 • MAX kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens MAX of derden.
 • MAX besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een actie. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten kunnen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor MAX in het leven roepen.
 • MAX is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie.MAX behoudt zich het recht voor het spel vervroegd te beëindigen.
 • Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.