Voorwaarden insturen foto’s

L.1 U verklaart de foto als natuurlijke persoon te hebben gemaakt en blijft auteursrechthebbende op uw foto.

L.2 Het staat Omroep MAX vrij om uw foto te gebruiken. U verleent aan Omroep MAX door het leveren van uw foto een onbeperkte wereldwijde niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd voor het openbaar maken en verveelvoudigen van de foto, al dan niet in bewerkte vorm, door middel van welke media dan ook, via alle huidige en toekomstige technische middelen.

L.3 U staat ervoor in dat het een door uzelf gemaakte foto betreft en dat u met het inleveren van deze foto, en het verspreiden daarvan door Omroep MAX, geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder het privacyrecht, auteursrecht, naburige rechten en merkenrecht. Omroep MAX accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor een eventuele inbreuk op rechten van derden of schade die voortvloeit uit het gebruik door Omroep MAX van uw foto. U vrijwaart Omroep MAX daarom tegen elke aanspraak van derden in dat verband.

L.4 Omroep MAX besluit of uw foto al dan niet wordt gebruikt, daarover wordt niet gecorrespondeerd. Omroep MAX is niet verplicht om uw foto te accepteren, openbaar te maken of uit te zenden. Omroep MAX zal zich inspannen bij het openbaar maken en verveelvoudigen van de foto uw naam te vermelden maar geeft daar geen enkele garantie over af. Indien het vermelden van uw naam om wat voor reden dan ook niet mogelijk is kan u hiertegen geen bezwaar maken.

L.5 Verder verklaart u zich ermee akkoord dat u geen aanspraak maakt op enige vorm van (royalty)vergoeding.