Webshopvoorwaarden

F.1 Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen gedaan op de website van MAX zijn vrijblijvend, totdat u een ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien MAX de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal MAX u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval het recht om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan MAX te melden.

F2 De overeenkomst tussen MAX en u komt tot stand op het moment dat u:

  • een bestelling heeft geplaatst in de webwinkel van MAX middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier in de webwinkel van MAX én
  • de betaling van de bestelling heeft laten plaatsvinden middels het selecteren van een betaalmethode en het invullen van de gevraagde gegevens of het overmaken van het bedrag van de bestelling;

F.3 De administratie van MAX geldt
Behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan MAX verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door MAX verrichte leveringen. Communicatie via elektronische/digitale weg kan daarbij als bewijs dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

F.4 Transport en verzendkosten
Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De verzendkosten worden apart berekend, afhankelijk van de bestemming, de afmetingen en het gewicht van uw besteling.

F.5 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor MAX
Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door MAX kunnen worden uitgesloten.

F.6 Levertijd
De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter zoals bepaald in de overeenkomst tussen u en MAX. Normaliter worden de artikelen toegestuurd binnen drie werkdagen nadat de betaalprocedure succesvol is afgerond. Het kan echter voorkomen dat een artikel nog niet, niet meer of tijdelijk niet leverbaar is, waardoor de leveringstermijn van 30 dagen overschreden wordt.

F.7 Leveringstermijn
Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door MAX overschreden wordt, zal MAX u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) of telefonisch op de hoogte brengen. In dat geval hebt u de bevoegdheid om de overeenkomst met MAX te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) of telefonisch aan MAX te melden.

F.8 Betaling
De betalingen die u hebt gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel F.7 van deze voorwaarden door u wordt ontbonden, zal MAX binnen 10 werkdagen nadat MAX de in artikel F.7 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

F.9 Afkoelingsperiode
Nadat u het door u bestelde product hebt ontvangen, heeft u het recht om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met MAX te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Deze bepaling geldt niet voor audio- en beelddragers indien u de verzegeling heeft verbroken.

F.10 Retour
Indien u de overeenkomst ingevolge artikel F.9 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan MAX te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar MAX. U moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen.

F.11 Terugbetaling
De betalingen die u hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met MAX ingevolge artikel F.9 en F.1O van deze voorwaarden heeft herroepen, zal MAX binnen 10 dagen nadat MAX het door u teruggezonden product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

F.12 Ons recht
MAX behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van MAX of de leverancier van het product) is beschadigd.

F.13 Schade
Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van MAX schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal MAX u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. MAX heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

F.14 Niet goed, geld terug
Indien blijkt dat het product een gebrek vertoont of u van mening bent dat het product niet voldoet aan redelijkerwijze aan het door u bestelde te stellen eisen, hebt u twee mogelijkheden:

  • u kunt MAX schriftelijk (via brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of
  • u kunt de overeenkomst met MAX ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan MAX te melden.

F.15 Herstel
Indien u MAX vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan MAX terugsturen. MAX zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat zij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van MAX, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is MAX niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. MAX zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin hij het product van u ontvangen heeft.

F.16 Kosten retourzending
Indien u de overeenkomst op basis van artikel F.14 ontbindt, dient u het product onmiddellijk aan MAX te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening van MAX. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. Artikel F.13 is op dit artikellid van toepassing

F.17 Garanties
Op de door MAX geleverde producten rust in alle gevallen fabrieksgarantie. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

F.18 Klachten
Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door MAX serieus in behandeling worden genomen.

F.19 Klacht vermelding
U dient een klacht kenbaar te maken bij MAX (gegevens staan vermeld in artikel F.21 van deze voorwaarden).

F.20 Klachtregeling
MAX zal binnen 10 werkdagen, of sneller als mogelijk, de klacht proberen op te lossen. MAX zal u hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

F.21 Publieksservice van MAX
Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met:
MAX Winkel
Postbus 23620
1100 EC AMSTERDAM
Telefoon: 085 888 40 66 op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur (lokaal tarief)