Code goed bestuur

Mediagedragscode

Redactiestatuut

Klachten of opmerkingen over onze programma’s?

Vindt u dat een programma of redactie van MAX niet volgens de journalistieke code van de publieke omroep of de eigen Mediagedragscode en het Redactiestatuut van Omroep MAX (zie hierboven) heeft gehandeld?

Meld dit bij de Publieksservice van MAX

Bent u niet tevreden met de manier waarop er door MAX met uw klacht is omgegaan, of met het antwoord, of wilt u liever meteen naar de NPO Ombudsman? Dat kan, maar om u goed te kunnen antwoorden zal deze eerst contact zoeken met het betreffende programma of de omroep.

NPO Ombudsman

De NPO Ombudsman, Margo Smit, onderzoekt gevraagd en ongevraagd of journalisten zich houden aan de normen die gelden voor correcte journalistiek. Ook behandelt ze klachten van het publiek over de journalistiek bij de Nederlandse publieke omroepen. De NPO Ombudsman gaat niet over alle programma’s van de publieke omroep, maar alleen over journalistieke programma’s die vallen binnen de genres nieuws, sport, actualiteit, evenementen en opinie op radio, tv of internet.

Bekijk de volledige klachtenprocedure

Neem contact op met de NPO Ombudsman

N.B. De Ombudsman van de NPO is niet te verwarren met MAX Ombudsman. Als lid van MAX kunt u met consumentenklachten terecht bij MAX Ombudsman.

Openbare registers

Register Nevenfuncties

Conform de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021 houdt Omroep MAX een register bij van de nevenfuncties van zijn topfunctionarissen, waaronder de q.q.- nevenfuncties. De statutair directeur en leden van de Raad van Toezicht van MAX zijn aangemerkt als topfunctionarissen.

Daarnaast zijn de nevenfuncties van belangrijke journalistieke functionarissen in dit register opgenomen. De ratio hierachter is dat het publiek erop moet kunnen vertrouwen dat publieke informatievoorziening onafhankelijk is. Belangrijke journalistieke functionarissen zijn de hoofden van onze journalistieke programmering en de presentatoren van ons journalistieke media-aanbod. Bij het invullen van het register wordt aangesloten bij het systeem van de zogenoemde Crossmediale Content Classificatie die de NPO hanteert bij de indeling van het media-aanbod.*

Niet alle journalistieke functionarissen, waaronder presentatoren, zijn werknemer van de omroep. In veel gevallen is sprake van een opdrachtovereenkomst. De Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021 is niet onverkort van toepassing op deze opdrachtnemers. Eventuele nevenfuncties van deze functionarissen zijn om bovenstaande reden niet opgenomen in ons openbare register. Wel spreken wij met hen af dat zij zich conformeren aan de principes van de code en hebben wij afspraken met hen gemaakt ter voorkoming van het verrichten van functies die voor MAX – mede gelet op de code – ongewenst zijn.

* de genres nieuws (11), actualiteiten (12), opinie (13), opinie en betoog (14), kunst (31), verdiepende feiten (51), service (52) en sport (21).

Overzicht nevenfuncties

Register Financiële Belangen en Beleggingen

Voor het register Financiële Belangen en Beleggingen zijn er over 2022 geen meldingen gedaan.

Register Geschenken en Uitnodigingen

Voor het register (gegeven en ontvangen) Geschenken en Uitnodigingen zijn er over 2022 geen meldingen gedaan.

Alles over Verantwoording